Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy

Elis Textil Service AB, org.nr 556022-4171 (”Bolaget” eller ”Elis”), är personuppgiftsansvarig och tar ansvar för att dina personuppgifter skyddas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (GDPR). Att behandla dina personuppgifter på ett lämpligt och lagenligt sätt är av stor vikt för oss. Elis vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att bevara säkerheten och sekretessen för personuppgifterna, särskilt för att förhindra att den förvrängs eller skadas eller nås av obehöriga tredje parter.

Syftet med denna policy är att informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dessa uppgifter, vilka åtgärder vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har i samband med personuppgiftsbehandling.

I Policyn använder vi "Elis", "vi", "vår" och "oss" för att hänvisa till den registeransvarige och "du" och "din" för att hänvisa till webbplatsens användare.

Elis kan behöva be användare som surfar på webbplatsen om viss information och be om personuppgifter, se ytterligare information i Bolagets cookie-policy.

I - MÅSTE DU GE OSS DINA PERSONUPPGIFTER?

Om du är en befintlig och återkommande kund eller leverantör till Elis kommer vi att behöva spara uppgifter om åtminstone en lämplig kontaktperson för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter som härrör ur de avtal vi har med ditt bolag och för att hantera order och konton för att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster.

Om du inte har ett befintligt avtalsförhållande med Elis är du inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter för marknadsföringssyften. Om du väljer att inte tillhandahålla dina uppgifter för sådana syften kan du dock gå miste om nyheter och erbjudanden avseende vår verksamhet

II - VAD, VARFÖR OCH HUR LÄNGE BEHANDLAR BOLAGET PERSONUPPGIFTER?

1. Kommersiella relationer

Elis samlar in och behandlar personuppgifter i följande situation:

Vi samlar bara in personuppgifter om dig (inklusive, men inte begränsat till, ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer) som är relevanta och nödvändiga för våra kommersiella kontakter med din verksamhet, eller för att tillhandahålla dig användbar information. Vi tar emot personuppgifter om dig på följande sätt:

 • Direkt från dig: vi ger dig möjligheten att lämna dina uppgifter till oss genom formulär eller när du fyller i anmälan om nyhetsbrev på vår hemsida och kommer att behålla dessa uppgifter om vi antingen har ditt samtycke eller ett legitimt intresse att göra så (inbegripet, men inte begränsat till, formulär genom vilka du kan efterfråga att vi kontaktar dig med ytterligare information om våra tjänster eller formulär genom vilka du kan erhålla vårt nyhetsbrev för marknadsföring); och
 • Genom kommunikation med dig: om du kontaktar oss kan vi behålla anteckningar avseende denna korrespondens, vid mailkontakt med dig, samt behålla dina kontaktuppgifter om vi har ett legitimt intresse att göra detta.
 • När du accepterar lagring av kakor under ditt besök på vår webbplats (se separat cookie-policy)

Personuppgifter kan även användas för kommersiella prospekteringsändamål som är skräddarsydda efter dina behov och för att utföra det kommersiella kontraktet.

Elis är mottagare av de insamlade uppgifterna.

Informationen kommer att överföras till enheter i ELIS-gruppen i Europeiska unionen (härefter Elis-gruppen) och användas av dem för att svara på dina önskemål om information om våra tjänsteerbjudanden och för att genomföra det kommersiella kontraktet. Det kan också överföras till tjänsteleverantörer (till exempel våra webbyråer eller marknadsundersökningsföretag som hanterar vissa online-transaktioner eller kundundersökningar för vår räkning) och till våra leverantörer av tekniska tjänster (t.ex. webbservrar) i Europeiska unionen eller i ett land som erbjuder adekvata garantier.

Genom att tillhandahålla information på denna webbplats accepterar du uttryckligen överföringen av de uppgifter som samlats in på webbplatsen till någon enhet i Elis-gruppen som svarar direkt till dig eller via dess tjänsteleverantörer i det enda syftet att förse dig med information om några av våra tjänster som kan intressera dig eller genomföra ditt kontrakt.

Elis ställer ett strikt krav på sina tjänsteleverantörer endast att använda dina personuppgifter för att hantera de tjänster som Elis uppmanar dem att tillhandahålla. Elis ber också dessa leverantörer att alltid handla i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och att ägna särskild uppmärksamhet åt sekretessen för dessa uppgifter.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

I de allra flesta fall samlar vi in, lagrar och använder dina personuppgifter på grund av att vi har ett legitimt intresse att kunna kontakta dig i affärssammanhang:

 • För att kunna fullgöra våra skyldigheter som härrör ur avtal som vi har ingått med ditt bolag, och för att hantera order och konton för att tillhandahålla våra produkter och tjänster;
 • För andra vanliga administrativa eller kommersiella syften, och för att säkerställa bibehållandet av och kvaliteten på våra produkter och tjänster; och
 • Där vi rättmätigt anser att vissa av våra produkter eller tjänster kommer att vara av intresse för dig.

Om du har lämnat dina uppgifter till oss genom ett kontaktformulär eller anmält dig till vårt nyhetsbrev på webbplatsen, kommer vi att kontakta dig för marknadsföringssyften baserat på det samtycke som du har lämnat genom det formuläret.

För övriga sätt på vilka vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke, där detta är nödvändigt, Om vi avser använda dina personuppgifter för andra syften än de som anges ovan eller för vilka personuppgifterna har samlats in, kommer vi att tillhandahålla relevant information om sådan behandling och inhämta ytterligare samtycke från dig, om detta behövs.

Marknadsföring

Utöver samtycke är den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov samt marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Situationer där vi inhämtar och behandlar dina personuppgifter kan vara som besökare, marknadsföringsmottagare, kund, samarbetspartner eller leverantör i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och/eller erbjuda samt marknadsföra våra tjänster eller produkter till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bl.a. nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via e-post m.m Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

Vi kan också vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part:

 • Om vi säljer eller köper en verksamhet eller tillgångar, kan vi i vissa fall vidarebefordra dina personuppgifter till den blivande säljaren eller köparen av denna verksamhet. Om Elis eller någon enhet i Elis-gruppen eller någon del av dess / deras tillgångar förvärvas av en tredje part, ska de personuppgifter som förvaras om dess kunder avseende dessa tillgångar vara en av de överförda tillgångarna. I förekommande fall kommer förvärvaren som kommer att fungera som ny personuppgiftsansvarig att behandla dina uppgifter och dess policy för skydd av personuppgifter reglerar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om vi är skyldiga att avslöja eller dela dina personuppgifter för att följa lagen, eller för att säkerställa att våra användnings- / försäljningsvillkor eller andra villkor som du accepterar uppfylls eller tillämpas; eller för att skydda Elis, dess kunders eller dess anställdas rättigheter, ägande eller säkerhet.
 • Om det finns skäl att dela dina personuppgifter till bolag inom vår koncern, dvs våra systerbolag, vårt holdingbolag eller dess dotterbolag.
 • Om vi har ditt samtycke.
 • Eller om vi har en annan laglig grund att genomföra det.

Vi marknadsför eller säljer inte dina personuppgifter.

Hur länge behåller vi dessa personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för att utföra det syfte för vilket vi förvarar dessa uppgifter.

Bolaget genomför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs efter det att kundrelationen upphört. Bolaget kan dock behöva lagra personuppgifterna under en period efter det att kundrelationen upphört, bland annat för att administrera eventuella garantier och reklamationsfrister, hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Bolaget eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Bolaget tror kan vara av intresse för sina f.d. kunder. Undantagsvis sparas därför personuppgifter viss tid efter kundförhållandets upphörande. Personuppgifter kan också mer generellt behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring. Om sådan skyldighet föreligger kan personuppgifterna sparas i upp till 10 år.

2. Karriär

Elis är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som överförs när du skickar in en ansökan, oavsett om ansökan lämnas direkt till Elis eller om rekryteringen genomförs via vår rekryteringsfirma. Elis uppfattning är att rekryteringsföretaget är att anse som personuppgiftsbiträde då företaget hanterar personuppgifter för Elis räkning.

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

För att Elis och rekryteringsföretaget ska kunna hantera ansökningar som de registrerade skickat in, genomföra intervjuer och fatta beslut i ett rekryteringsförfarande måste Bolaget behandla vissa personuppgifter. Grunden för denna behandling är intresseavvägning.

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?

Personuppgifter som behandlas av Bolaget är bland annat namn, födelsedatum, adress, information om erfarenhet och färdigheter, eventuellt fotografi m.m. I dessa fall kan automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, förekomma.

De som mottar uppgifterna är huvudsakligen HR-ansvarig, chefer och anlitad rekryteringsfirma. I de fall rekryteringsfirmor handhar rekryteringen upprättas alltid personuppgiftsbiträdesavtal med den externa aktören.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

För att Bolaget ska kunna hantera ansökningar, intervjuer och fatta beslut i ett rekryteringsförfarande inhämtar och behandlar Bolaget personuppgifter.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Bolaget lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Bolaget genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. Bolaget kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att rekryteringsförfarandet är avslutat om Bolaget bedömer det nödvändigt att spara dem för att hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Bolaget. Lagringsperioden är i de fall 2 år.

Hur länge behåller vi dessa personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för syftet med vår behandling eller vad som fordras enligt lag. Utförligare detaljer om vår gallringspolicy finns tillgänglig efter förfrågan via e-post till se-info@elis.com.

För personuppgifter om dig som vi enbart sparar för marknadsföringssyften kommer vi generellt att spara dessa tills du meddelar oss att du inte längre vill ta emot marknadsföringsutskick från oss. Personuppgifter som samlas in från prenumerationsformuläret sparas således under hela din prenumeration.

Du kan när som helst avsluta prenumerationen genom att skicka en begäran via e-post till se-info@elis.com.

III - Hur du utövar dina rättigheter

Enligt gällande regler har du följande rättigheter med avseende på information som rör dig: rätten till tillgång, rätten till invändningar, rätten till rättelse och rätten till radering. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss (se avsnittet ”Hur du kontaktar oss” nedan). I det här fallet kommer Elis att ha en period på en (1) månad att svara.

IV - Hur man kontaktar oss

Om du har några frågor eller kommentarer om hur vi behandlar och använder dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta oss på följande e-postadress se-info@elis.com eller skriv till oss på följande postadress: Elis Textil service, S:t Johannesgatan 2, 211 46 Malmö.

Din begäran måste undertecknas och åtföljas av en kopia av ett identitetsdokument med din signatur och med angivande av adressen till vilken svaret ska skickas. Du kommer att få ett svar inom en månad från mottagandet av begäran.

Om svaret inte är tillfredsställande har den berörda personen rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, tel. 08 657 6100, fax 08 652 8652, e-post: imy@imy.se, hemsida: www.imy.se

VII - Uppdateringar av sekretesspolicyn

Elis förbehåller sig rätten att uppdatera sin integritetspolicy. Eventuella framtida ändringar av denna Integritetspolicy kommer att göras på här på hemsidan.

VIII - Hur vi använder cookies och liknande teknik

På vår hemsida kan cookies, web beacons, pixel tags, loggfiler och andra tekniker förekomma. Vänligen se vår Cookiepolicy för mer information om hur vi använder cookies och andra tekniker, syftet med vår användning samt hur du kan hantera, blockera eller ta bort dessa.

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakt

Vår ambition är att svara inom 24 timmar på vardagar.

*Obligatoriska fält

CAPTCHA